Algemene ticketvoorwaarden TeamNL Huis Paralympische Spelen Parijs 2024

KV 1920X1080

Artikel 1: Definities
Evenement:                “TeamNL Huis” te Parijs, Frankrijk tijdens de Paralympische Spelen 2024 in Parijs van 28 aug t/m 8 september 2024, met inbegrip van de aldaar plaatsvindende activiteiten;

Papendal:                   De besloten vennootschap Papendal International B.V., gevestigd te Arnhem, Nederland. Hierna te noemen: Papendal;

NOC*NSF:                   De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, gevestigd te Arnhem, Nederland;

Toegangskaart:           Een door Papendal verstrekt document, dat op naam van de Bezoeker is gesteld en toegang geeft tot het Evenement op de op het document vermelde datum;

Aanvrager:                  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Toegangskaart aanvraagt voor zichzelf en eventueel tevens voor andere personen;

Bezoeker:                    De natuurlijke persoon die beschikt over een op zijn/haar naam geregistreerde Toegangskaart;

Overeenkomst:           De tussen Papendal en Aanvrager tot stand gekomen overeenkomst;

Artiest(en):                  De (beroeps)beoefenaar(s) op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media – zoals artiesten, musici, presentatoren, commentatoren, (tv-) personalities, juryleden - en al degenen die technische, organisatorische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaars verlenen;

Locatie:                       De plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief de terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen, uitgezonderd de ruimten die niet zijn opengesteld voor de Bezoeker of gasten van de categorie waartoe Bezoeker behoort. De locatie is nader geduid als Cabaret Sauvage Paris – La Villette. Bezoekadres: 59 Bd Macdonald, 75019 Paris

Publiek:                       Iedereen die het Evenement bezoekt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Papendal samenhangend met het Evenement.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Bezoeker een Toegangskaart heeft verkregen via een door Papendal erkende officiële (voor)verkooporganisatie, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, CM.com

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Papendal zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Papendal uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Papendal de afwijking heeft aanvaard.

2.4 De Aanvrager spant zich ervoor in dat alle Bezoekers voor wie hij/zij Toegangskaarten aanvraagt deze algemene voorwaarden zullen naleven en maakt deze algemene voorwaarden kenbaar onder alle bezoekers binnen de aanvraag.

 

Artikel 3: Aanvraagprocedure Toegangskaarten
3.1 Iedereen kan zich inschrijven als fan van TeamNL en zich pre-registreren voor Toegangskaarten voor het TeamNL Huis. Onder de geregistreerde TeamNL fans, wordt de eerste verkoop voor tickets aangeboden. Na deze voorverkoop start de openbare ticketverkoop.

3.2 De Aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn.

In verband met wet- en regelgeving in Europa dient men 18 jaar of ouder te zijn om de Toegangskaarten voor het TeamNL Huis aan te vragen. Een bezoek door minderjarigen (onder 18 jaar) aan het Evenement is alleen toegestaan onder begeleiding van minimaal één volwassene van 21 jaar of ouder .

3.3 De Toegangskaarten zijn uitsluitend via de website www.teamnlhuis.com in de officiele TeamNL Huis ticketshop van CM.com te verkrijgen, staan op naam en zijn uitsluitend overdraagbaar via het re-sell platform van NOC*NSF/CM.com.

3.4 Een toegangskaart kost € 10,00 inclusief BTW per stuk en geeft recht op één dag toegang tot het TeamNL Huis, van 17:00 uur tot 00:00 uur. Per bestelde toegangskaart wordt een bedrag van € 2,50 inclusief BTW aan servicekosten in rekening gebracht. De prijs van elke Toegangskaart is € 10,00 incl. BTW + €2,50 servicekosten per toegangskaartkaart. De prijs van de aangevraagde kaart wordt in rekening gebracht aan de Aanvrager.

3.5 Na ontvangst van de volledige betaling dienen alle tickets gepersonaliseerd te worden voorafgaand aan het betreden van het TeamNL Huis. Na voltooide personalisatie wordt/worden de Toegangskaart(en) vanaf 1 juli 2024 per e-mail verzonden aan de Aanvrager. De Aanvrager dient er bij personalisatie zorg voor te dragen dat alle Toegangskaarten juist en volledig op naam van de Bezoekers zijn gesteld. Om toegang te verkrijgen tot het TeamNL Huis is een op naam gesteld ticket verplicht. Zonder juiste en volledige tenaamstelling wordt de toegang tot het TeamNL Huis geweigerd.

3.6 Papendal behoudt zich het recht voor aanvragen af te wijzen en/of toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld wegens het niet voor entree tot het TeamNL Huis personaliseen van de tickets, het uitverkocht zijn van de Toegangskaarten, het oneigenlijk beïnvloeden van de toewijzing van Toegangskaarten (zulks uitsluitend ter beoordeling van Papendal), overmacht of anderszins.

 

Artikel 4: Betaalwijze tijdens Evenement
4.1.  Betalingen tijdens het Evenement kunnen geschieden met pinpas, creditcard of cash.

 

Artikel 5: Toegangskaart
5.1 De Toegangskaart is en blijft te allen tijde eigendom van Papendal

5.2 De Toegangskaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft alleen toegang aan de Bezoeker op wiens naam de Toegangskaart door Papendal is geregistreerd. .

5.3 Vanaf het moment dat de Toegangskaart(en) aan Aanvrager is/zijn verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal en misbruik op Aanvrager.

5.4 Papendal erkent alleen Toegangskaarten die rechtstreeks verkregen zijn van Papendal of een officieel door Papendal erkend (voor)verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op de Bezoeker.

5.5 Op de Toegangskaarten vermelde aanvangs- en/of sluitingstijden zijn onder voorbehoud.

5.6 Toegangskaarten geven alleen recht op toegang tot het Evenement en bieden geen garantie op de mogelijkheid om aan activiteiten die tijdens het Evenement plaatsvinden deel te nemen of om deze ongehinderd te kunnen volgen.

 

Artikel 6: Toegang tot het Evenement
6.1Bezoekers onder de 18 jaar hebben enkel onder begeleiding van een volwassene toegang tot het Evenement.
6.2 De Bezoeker is ertoe gehouden om op verzoek zowel bij de toegang tot het Evenement alsook gedurende het Evenement op eerste verzoek van Papendal en aan haar gelieerde personen en diensten een geldig identiteitsbewijs te tonen. De personalia op het identiteitsbewijs dienen overeen te stemmen met de gegevens die op de Toegangskaart van de Bezoeker staan en die door de Aanvrager aan Papendal zijn opgegeven. Indien gegevens afwijken, zal de toegang tot Evenement worden ontzegd zonder dat de Bezoeker of Aanvrager recht heeft op restitutie van de kosten voor de betreffende Toegangskaart.

6.3 De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldige Toegangskaart, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Papendal en aan haar gelieerde personen en diensten op Locatie dient te tonen. Papendal is gerechtigd de functie van de Toegangskaart om te zetten in een polsbandje van het Evenement, dat toegang geeft tot de Locatie, uitsluitend op de datum die op de Toegangskaart is vermeld.

 

Artikel 7: Verbod op (door)verkoop
7.1 Het is niet toegestaan een Toegangskaart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Papendal over te dragen aan derden dan wel op enige andere wijze met een commercieel oogmerk direct of indirect aan derden te verstrekken dan wel in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze hieraan te refereren. Doorverkoop van Toegangskaarten mag enkel geschieden via het officiele re-sell platform van NOC*NSF en CM.com.

7.2 Handelen in strijd met artikel 7.1 leidt tot verval van de geldigheid van de desbetreffende Toegangskaart(en), zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.

7.3 Het is de Aanvrager en de Bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het Evenement of Toegangskaarten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Papendal. Alle rechten op de merken TeamNL Huis en Papendal berusten bij NOC*NSF en Papendal.

 

Artikel 8: Verplichtingen Bezoeker
8.1 De Bezoeker dient zich te allen tijde te houden aan de veiligheidsregels die gelden in de Locatie. De Bezoeker dient onverwijld alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, beveiligingsdiensten, brandweer, politie en andere bevoegde instanties.

8.2 Desgevraagd is Bezoeker verplicht om mee te werken aan preventieve fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

8.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan is Papendal gerechtigd om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.

8.4 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel, op welke wijze dan ook, te registreren. Indien Bezoeker in strijd met dit verbod handelt, is Papendal  gerechtigd om deze registratie in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren, onverminderd het recht van Papendal op schadevergoeding. De door Bezoeker gemaakte registraties van een deel van het Evenement en/of een deel van uitgevoerde werken mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd.

8.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens, paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere (potentieel) gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken mee te nemen naar het de Locatie. Indien Bezoeker één of meerdere van dit soort zaken meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft Papendal het recht om deze zaken in beslag te nemen. Indien Papendal vaststelt dat Bezoeker deze zaken in zijn bezit heeft tijdens het Evenement, dan heeft Papendal en/of het door Papendal ingeschakelde beveiligingspersoneel naar eigen discretie het recht om de Bezoeker van de locatie  te verwijderen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding.

8.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers, sporters, overige genodigden of aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen.

Het is Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of met enige drank te gooien. Indien Bezoeker naar het oordeel van Papendal aan haar gelieerde personen of diensten of de beveiligingsdienstin strijd handelt met deze bepaling dan heeft Papendal en/of het door Papendal ingeschakelde beveiligingspersoneel naar eigen discretie het recht om de Bezoeker van het Evenement te verwijderen, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding.

 

Artikel 9: Rechten Papendal
9.1 Papendal behoudt zich het recht voor om een Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of een Bezoeker al dan niet door tussenkomst van het door Papendal ingeschakelde beveiligingspersoneel van het Evenement te (laten) verwijderen, indien Papendal dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

9.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Papendal – zonder af te doen Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Papendal – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Papendal - het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker. aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Papendal - het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

9.3 De Artiesten en Papendal, dan wel door Papendal ingeschakelde derden, hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te (laten) registreren, waaronder maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het Publiek en Bezoeker(s). Daarnaast hebben de Artiesten en Papendal het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals onder meer, maar niet beperkt tot het uitbrengen van beelddragers en/of muziekbestanden en uitzending op TV, radio, internet of andere media.

9.4 Van het Evenement worden foto's en/of video-opnamen gemaakt die zijn bedoeld voor verslaglegging of promotiedoeleinden van het TeamNL Huis, NOC*NSF (TeamNL), haar sponsors en Papendal, onder andere op internet en social media. Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, kunt u bezwaar maken tegen de publicatie van een foto- of filmopname. Neem dan contact op via teamnlhuis@teamnl.org Dit beleid staat los van reguliere pers die verslag doet van het Evenement; daarvoor is Papendal niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt op eigen risico van Bezoeker.

Papendal is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Papendal toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

10.2 Aansprakelijkheid van Papendal voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die toegerekend wordt aan ondergeschikten van Papendal, hulppersonen en/of andere door Papendal ingeschakelde personen.

10.4 Papendal zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Papendal is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor enige vorm van schade die hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker.

10.5 Bezoeker zal Papendal vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan Papendal iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Papendal gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

 

Artikel 11: Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Papendal gerechtigd om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Papendal onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Papendal jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Papendal kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van Papendal of van personen waarvan Papendal bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Papendal, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Papendal, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van een Artiest; overlijden van een familielid van een Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) een Artiest; omstandigheden waardoor een Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens
12.1 De door de Aanvrager verstrekte (persoons)gegevens van Bezoekers worden opgenomen in een databestand van NOC*NSF met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden gebruikt om de organisatie van het Evenement goed te laten verlopen, om Toegangskaarten toe te wijzen, om het gebruiksgemak van deze website te verhogen, de respons te meten en om de Aanvrager en/of de door de Aanvrager opgegeven Bezoekers in de toekomst te informeren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voor het Evenement van toepassing zijnde privacyverklaring, die te raadplegen is op https://teamnl.org/privacyverklaring

12.2 Indien de Aanvrager persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bijvoorbeeld om Toegangskaarten voor die personen te bestellen, staat de Aanvrager ervoor in dat die personen toestemming hebben gegeven voor het verwerken van hun persoonsgegevens voor de doeleinden, beschreven in deze algemene voorwaarden. De Aanvrager vrijwaart NOC*NSF en de eventueel door NOC*NSF ingeschakelde derden tegen alle aanspraken die verband houden met het verwerken van zodanige persoonsgegevens.

 

Artikel 13: Wijzigingen
Papendal is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente versie is raadpleegbaar op de website www.teamnlhuis.com

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten die worden gesloten met Papendal en op alle door Papendal te leveren diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de door Papendal geleverde diensten of een met Papendal gesloten Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

14.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Waarschuwing

Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan gehoorschade veroorzaken. Het is verboden zich binnen 2 meter van een luidspreker te bevinden die in werking is en een vermogen boven 1kW heeft.